सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर विविध पदांची जाहिरात क्र - २

शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची यादी – एप्रिल २०२२

मा. समर्पित आयोगाचे दौरा कार्यक्रमाची व्यापक प्रसिद्धी

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील वाहनाचे जाहीर संक्षिप्त ई-लिलाव सुचना क्र. 1/2022-23

गाव ठाण क्षेत्रातील प्रॉपर्टी carddownlaod करण्याची सुलभ पद्धत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपात विविध पदांची जाहीरात सन - २०२१-२२

कृषि अधिकारी (महा. विकास सेवेचे विकल्प दिलेले) व विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी

निवृत्ती वेतन धारकांची यादी - मार्च २०२२ यादी

अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेकडून प्राप्त माहिती च्या आधारे अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवाराची शाळानिहाय यादी

अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांची माहिती

कार्यक्रम