विभाग प्रमुख

NAGPURZP    26-Apr-2020
Total Views |

अ.क्र.

नांव

पदनाम

ई-मेल आयडी

फोन नंबर

  

1

श्रीमती.सौम्या शर्मा 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

 [email protected]

 2561461

  

2

श्री. बी.पी.नेमाने  

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 [email protected]

  2558162

  

3

श्रीमती. वर्षा गौरकर

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

 [email protected]

 2560567

  

4

श्री. विपुल जाधव

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा. प्र. वि.)

 [email protected]

 2565145

  

5

श्रीमती. कुमुदिनी हाडोळे

 

मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी

 

 [email protected]

 2565046

  

6

श्री.कपील कलोडे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)  

 

 [email protected]

 2564203

  

7


श्री.भागवत तांबे 

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.)

 [email protected]

 2550257

  

8

श्री.कुणाल उंदिरवाडे 

.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्व.) प्

 [email protected]

 2550398

  

9

श्रीमती. कल्पना इखार

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

 [email protected]

 2561508

  

10

श्री. संजय पिंगट  

 कृषी विकास अधिकारी 

 [email protected]

 2562116

  

11

श्री.सिद्धेश्वर काळुसे

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

 [email protected]

 2560902

  

12


श्रीमती रोहिणी कुंभार  

 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

 [email protected]

 2957180

  

13

श्री. भानुदास रोकडे  

 शिक्षणाधिकारी (योजना)

 [email protected]

 2957180

  

14

श्री.उमल चांदेकर  

  कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु)

 [email protected]

 2561785

  

15

डॉ. कविता मोरे . 

 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

 [email protected]

 2560150

  

16

डॉ. राज गहलोत 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

 [email protected]

 2564843

  

17

श्री किशोर भोयर 

 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

 [email protected] 2564324

18

श्री. बंडू सयाम  

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, (लघुपाटबंधारे)

 [email protected]

 2560212