विभाग प्रमुख

NAGPURZP    26-Apr-2020
Total Views |

अ.क्र.

फोटो

नांव

पदनाम

1

श्रीमती.सौम्या शर्मा 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

2

श्रीमती. वर्षा गौरकर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

3

श्रीमती. वर्षा गौरकर

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

4

श्री. विपुल जाधव

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा. प्र. वि.)

5

श्री. मनोज गोस्वामी

 

मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी

 

6

श्री . डॉ.स्वप्नील मेश्राम 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) प्रभारी 

 

7


श्री.भागवत  गो.तांबे

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.)

8

श्री. संजय वानखेडे 

.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्व.)

9

श्री.एस.जी.गणोरकर

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

10

श्री. डॉ .प्रवीण देशमुख 

 कृषी विकास अधिकारी

11

श्रीमती रोहिणी कुंभार 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

12


श्री रविंद्र काटोलकर 

 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

13

श्री रविंद्र काटोलकर 

प्र. शिक्षणाधिकारी (योजना)

14

श्री.उमल चांदेकर  

  कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु)

15

डॉ. श्री. नरेंद्र भोजराज पाटील . 

प्र. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

16

डॉ. दिपक सेलोकार 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

17

श्री किशोर भोयर 

 समाज कल्याण अधिकारी

18

श्री. बंडू सयाम  

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, (लघुपाटबंधारे)