विभाग प्रमुख

NAGPURZP    26-Apr-2020
Total Views |

अ.क्र.

फोटो

नांव

पदनाम

1

 मा. श्री. योगेश कुंभेजकर, भा. प्र. से.

 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

2

 डॉ. कमलकिशोर फुटाणे

 अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

3

 श्री. विवेक ईलमे

 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

4

 श्रीमती प्रिया तेलकुंटे

 मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी

5

 श्रीमती प्रमिला जाखलेकर

 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.)

6

 श्री. राजेंद्र एम. भुयार  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)

7

 श्री. अनिल किटे  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्व.)

8

 डॉ. दिपक सेलोकार  जिल्हा आरोग्य अधिकारी

9

 श्री विजय टाकळीकर  कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु)

10

 श्री.चिंतामण गु. वंजारी  शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

11

 श्री एस. एन. पटवे  शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

12

 श्री.भागवत गो.तांबे  जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.)

13

 डॉ. प्रविण डी. देशमुख  कृषी विकास अधिकारी

14

 डॉ. ए.जी.ठाकरे  जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

15

 श्री.एस.जी.गणोरकर  कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

16

 श्रीमती सुकेशिनी तेलगोटे   समाज कल्याण अधिकारी

17

  श्री. बंडु सयाम   प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, (लघुपाटबंधारे)