सूचना फलक

जिल्हा परिषद, नागपूर व त्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व १३ पंचायत समित्यांमध्ये इंटरनेट बेस्ड व्हर्च्यूअल इंटरएक्टीव्ह क्लासरूम करिता शासनाच्या GeM Portal द्वारे Bid Number GEM/2023/B/3516526 दिनांक 01/06/2023 अन्वये निविदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे .

जिल्हा परिषद, नागपूर व त्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व १३ पंचायत समित्यांमध्ये इंटरनेट बेस्ड व्हर्च्यूअल इंटरएक्टीव्ह क्लासरूम करिता शासनाच्या GeM Portal द्वारे Bid Number GEM/2023/B/3516526 दिनांक 01/06/2023 अन्वये निविदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ...

20 टक्के सेस फंड अंतर्गत वयक्तिक लाभाच्या योजना - लाभार्थी निवड यादी- सन 2022-23.

20 टक्के सेस फंड अंतर्गत वयक्तिक लाभाच्या योजना - लाभार्थी निवड यादी- सन 2022-23. ..

NHM- अंतर्गत On Call Basis विशेषतज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्याकरीता रिक्त पदांची जाहीरात २०२३-२४.

NHM- अंतर्गत On Call Basis विशेषतज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्याकरीता रिक्त पदांची जाहीरात २०२३-२४...

IPHS On Call Specialist Panel Advertisement

IPHS On Call Specialist Panel Advertisement..

"Appointment of Architect for Construction of the proposed Bachat Gat Mall for Rural Selfhelp Groups. at Badkas Chowk, Mahal Nagpur for Zilla Parishad Nagpur"

"Appointment of Architect for Construction of the proposed Bachat Gat Mall for Rural Selfhelp Groups. at Badkas Chowk, Mahal Nagpur for Zilla Parishad Nagpur"..

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापती विषय समिती (सर्व)/मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ./ सा प्र.वि.जि.प.नागपुर कार्यालयाकरीता स्टेशनरी, काँकरी तथा इतर आवश्यक साहित्य सामुग्री पुरविण्याबाबत

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापती विषय समिती (सर्व)/मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ./ सा.प्र.वि.जि.प.नागपुर कार्यालयाकरीता स्टेशनरी, काँकरी तथा इतर आवश्यक साहित्य सामुग्री पुरविण्याबाबत..

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी व सूचना

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी व सूचना..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट / एज्युकेटर पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत जाहीरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट / एज्युकेटर पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत जाहीरात...

पंचायत विभागातील संवर्गनिहाय रिक्तपदाची माहिती 2023.

पंचायत विभागातील संवर्गनिहाय रिक्तपदाची माहिती 2023. ..

सामान्य प्रशासन विभागातील संवर्गनिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023

सामान्य प्रशासन विभागातील संवर्गनिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023..

रिक्त पदांची माहिती महिला व बालकल्याण विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती महिला व बालकल्याण विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती जलसंधारण विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती जलसंधारण विभाग 2023..

आरोग्य विभाग विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023

आरोग्य विभाग विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023..

शिक्षण विभाग प्राथमिक विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023

शिक्षण विभाग प्राथमिक विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023..

पशुसंवर्धन विभागातील संवर्धननिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023

पशुसंवर्धन विभागातील संवर्धननिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023..

रिक्त पदांची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती बांधकाम विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती बांधकाम विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती लेखा विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती लेखा विभाग 2023..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची पदभरती सन २०२२-२३ करीता आक्षेपाची पूर्तता केल्यानंतर पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी -

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची पदभरती सन २०२२-२३ करीता आक्षेपाची पूर्तता केल्यानंतर पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी..

शिक्षणाचा पुनर्प्रयास या कार्यक्रमात उत्स्फूर्तपणे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या स्वयंसेवकांनी आपली महिती खालील लिंक द्वारे भरावी.

शिक्षणाचा पुनर्प्रयास या कार्यक्रमात उत्स्फूर्तपणे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या स्वयंसेवकांनी आपली महिती खालील लिंक द्वारे भरावी...

एकल कलावंत निवड यादी - मार्च 2023.

एकल कलावंत निवड यादी - मार्च 2023...

दि. २९/०३/२०२३ रोजी होणाऱ्या समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता समुपदेशनास पात्र झालेल्या उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी व सुचना.

दि. २९/०३/२०२३ रोजी होणाऱ्या समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता समुपदेशनास पात्र झालेल्या उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी व सुचना...

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरिता घेण्यात येणाऱ्या समुपदेशन फेरी करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरिता घेण्यात येणाऱ्या समुपदेशन फेरी करिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना ..

नागपूर जिल्ह्यासाठी समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता दि - १०/०३/२०२३ रोजी होणारे समुपदेशन रद्द करण्याबाबत सुचना

नागपूर जिल्ह्यासाठी समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाकरीता दि - १०/०३/२०२३ रोजी होणारे समुपदेशन रद्द करण्याबाबत सुचना..

दिनांक 16.03.2023 रोजी आयोजीत कामवाटप सभेची जाहीरात प्रसिध्द करण्याबाबत

दिनांक 16.03.2023 रोजी आयोजीत कामवाटप सभेची जाहीरात प्रसिध्द करण्याबाबत..

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी माहे जानेवारी 2023

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी माहे जानेवारी 2023 ..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात सन -२०२२-२३ नुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात सन -२०२२-२३ नुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी..

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेचा सन - २०२२-२३ ते २०२६-२७ चा पंचवार्षिक बृहत आराखडा.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेचा सन - २०२२-२३ ते २०२६-२७ चा पंचवार्षिक बृहत आराखडा...