सूचना फलक

NHM - अंतर्गत पिअर सपोर्टर पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४.

NHM - अंतर्गत पिअर सपोर्टर पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४...

NHM - अंतर्गत योग प्रशिक्षक पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४

NHM - अंतर्गत योग प्रशिक्षक पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४..

NHM अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदाकरीता जाहिरात 2023-24.

NHM- अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर विविध पदाकरीता जाहिरात 2023-24...

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, नागपूर कंत्राटी तत्वावर पदभरतीकरीता जाहीरात सन २०२३-२४

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, नागपूर कंत्राटी तत्वावर पदभरतीकरीता जाहीरात सन २०२३-२४..

अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाकरीता जाहिरात 2023-24 रद्द करण्याबाबत सुचना

अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाकरीता जाहिरात 2023-24 रद्द करण्याबाबत सुचना..

सरळसेवा भरती प्रक्रिया परिक्षा शुल्का बाबत सन २०१९ व २०२१

सरळसेवा भरती प्रक्रिया परिक्षा शुल्का बाबत सन २०१९ व २०२१..

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर Medical Officer (MBBS) पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीकरीता जाहिरात.

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर Medical Officer (MBBS) पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीकरीता जाहिरात. ..

Application Invited for Resource Person under District Mental Health Program

Application Invited for Resource Person under District Mental Health Program..

Laptop व Speaker खरेदी करावयाची असल्याने खुल्या बाजारपेठेतून दरपत्रके सादर करणेबाबत.

Laptop व Speaker खरेदी करावयाची असल्याने खुल्या बाजारपेठेतून दरपत्रके सादर करणेबाबत...

ग्रामपंचायत १० % पदभरती करिता कर्मचाऱ्यांची सुधारित निवड यादी सन २०२३

ग्रामपंचायत १० % पदभरती करिता कर्मचाऱ्यांची सुधारित निवड यादी सन २०२३..

अनुकंपा २० % उमेदवारांची सुधारीत निवड यादी सन- २०२३

अनुकंपा २० % उमेदवारांची सुधारीत निवड यादी सन- २०२३..

१५ वा वित्त आयोग Urban HWC- Medical Officer (MBBS) यांची अंतिम मुलाखत यादी

१५ वा वित्त आयोग Urban HWC- Medical Officer (MBBS) यांची अंतिम मुलाखत यादी ..

जिल्हा परिषद, नागपूर सरळ सेवा पद भरती सन-2023 जाहिरात

जिल्हा परिषद, नागपूर सरळ सेवा पद भरती सन-2023 जाहिरात ..

APPLY ONLINE (अर्ज करा)

APPLY ONLINE (अर्ज करा)..

एन एच एम - विशेषतज्ञ व एम बी बी एस वैद्यकीय अधिकारी यांची पात्र व अपात्र यादी

एन एच एम - विशेषतज्ञ व एम बी बी एस वैद्यकीय अधिकारी यांची पात्र व अपात्र यादी..

मेरी माटी, मेरा देश या उपक्रम

मेरी माटी, मेरा देश या उपक्रम ..

NHM- 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (MPW) - पुरुष पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतीम निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच पदथापनेबाबत समुपदेशनाकरीता सूचना

NHM- 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (MPW) - पुरुष पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतीम निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच पदथापनेबाबत समुपदेशनाकरीता सूचना..

अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारांची २०% नियुक्ती देण्याकरिता संभाव्य निवड यादी सन-२०२३

अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारांची २०% नियुक्ती देण्याकरिता संभाव्य निवड यादी सन-२०२३..

अनुकंपा अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सन-२०२३

अनुकंपा अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सन-२०२३..

NHM - १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer (MBBS) पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना.

NHM - १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer (MBBS) पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना...

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) MPW पदाकरीता अंतीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना.

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) MPW पदाकरीता अंतीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना. ..

NHM - १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) MPW पदाकरीता अंतीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना.

NHM - १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) MPW पदाकरीता अंतीम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना. ..

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन १०% पदभरती करीता संभाव्य निवड यादी

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधुन १०% पदभरती करीता संभाव्य निवड यादी..

जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत कार्यरत सर्व विभागांमध्ये मध्ये Aadhar Based Biomatric / FaceScaning Attendance System Configuration Of Data And LAN Online दारे कार्यान्वित करण्याबाबत.

जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत कार्यरत सर्व विभागांमध्ये मध्ये Aadhar Based Biomatric / FaceScaning Attendance System Configuration Of Data And LAN Online दारे कार्यान्वित करण्याबाबत...

NHM - राष्ट्रीय व्हायरल हिपटायटीस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) अंतर्गत Peer Educator पदाकरीता जाहीरात 2023-24

NHM - राष्ट्रीय व्हायरल हिपटायटीस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) अंतर्गत Peer Educator पदाकरीता जाहीरात 2023-24..

NHM - अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाच्या जाहिरातीबाबत शुध्दिपत्रक.

NHM - अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाच्या जाहिरातीबाबत शुध्दिपत्रक...

दिनांक १३/०७/२०२३ रोजी मेसर्स अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड नागपूर यांच्या गोंडखैरी भूमिगत कोळसा खाण, गाव-गोंडखैरी, तालुका कळमेश्वर ,जिल्हा नागपूर यांच्या पर्यावरण विषयक जाहीर लोकसुनावणी बाबत.

दिनांक १३/०७/२०२३ रोजी मेसर्स अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड नागपूर यांच्या गोंडखैरी भूमिगत कोळसा खाण, गाव-गोंडखैरी, तालुका कळमेश्वर ,जिल्हा नागपूर यांच्या पर्यावरण विषयक जाहीर लोकसुनावणी बाबत...

कंत्राटी तत्वावर " Data Analyst" चे पदभरती बाबत जाहिरात .

कंत्राटी तत्वावर " Data Analyst" चे पदभरती बाबत जाहिरात ...

प्लास्टीक व घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व्यावसायिक पध्दतीवर चालविणे, केंद्र स्तरावर संकलीत कचऱ्याची शास्त्रोत्क पध्दतीने विल्हेवाट लावणे, केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे, ईत्यादी करीता अर्ज सादर करण्याबाबत.

प्लास्टीक व घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र व्यावसायिक पध्दतीवर चालविणे, केंद्र स्तरावर संकलीत कचऱ्याची शास्त्रोत्क पध्दतीने विल्हेवाट लावणे, केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे, ईत्यादी करीता अर्ज सादर करण्याबाबत...

NHM - अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाकरीता जाहिरात 2023-24.

NHM - अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर अति-विशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदाकरीता जाहिरात 2023-24...

सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट /एज्युकेटर पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट /एज्युकेटर पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी ..

जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत कार्यरत सर्व विभागांमध्ये मध्ये Aadhar Based Biomatric / FaceScaning Attendance System Configuration Of Data And LAN Online दारे कार्यान्वित करण्याबाबत..

जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत कार्यरत सर्व विभागांमध्ये मध्ये Aadhar Based Biomatric / FaceScaning Attendance System Configuration Of Data And LAN Online दारे कार्यान्वित करण्याबाबत....

जिल्हा परिषद, नागपूर व त्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व १३ पंचायत समित्यांमध्ये इंटरनेट बेस्ड व्हर्च्यूअल इंटरएक्टीव्ह क्लासरूम करिता शासनाच्या GeM Portal द्वारे Bid Number GEM/2023/B/3516526 दिनांक 01/06/2023 अन्वये निविदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे .

जिल्हा परिषद, नागपूर व त्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व १३ पंचायत समित्यांमध्ये इंटरनेट बेस्ड व्हर्च्यूअल इंटरएक्टीव्ह क्लासरूम करिता शासनाच्या GeM Portal द्वारे Bid Number GEM/2023/B/3516526 दिनांक 01/06/2023 अन्वये निविदा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ...

20 टक्के सेस फंड अंतर्गत वयक्तिक लाभाच्या योजना - लाभार्थी निवड यादी- सन 2022-23.

20 टक्के सेस फंड अंतर्गत वयक्तिक लाभाच्या योजना - लाभार्थी निवड यादी- सन 2022-23. ..

NHM- अंतर्गत On Call Basis विशेषतज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्याकरीता रिक्त पदांची जाहीरात २०२३-२४.

NHM- अंतर्गत On Call Basis विशेषतज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्याकरीता रिक्त पदांची जाहीरात २०२३-२४...

IPHS On Call Specialist Panel Advertisement

IPHS On Call Specialist Panel Advertisement..

"Appointment of Architect for Construction of the proposed Bachat Gat Mall for Rural Selfhelp Groups. at Badkas Chowk, Mahal Nagpur for Zilla Parishad Nagpur"

"Appointment of Architect for Construction of the proposed Bachat Gat Mall for Rural Selfhelp Groups. at Badkas Chowk, Mahal Nagpur for Zilla Parishad Nagpur"..

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापती विषय समिती (सर्व)/मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ./ सा प्र.वि.जि.प.नागपुर कार्यालयाकरीता स्टेशनरी, काँकरी तथा इतर आवश्यक साहित्य सामुग्री पुरविण्याबाबत

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापती विषय समिती (सर्व)/मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ./ सा.प्र.वि.जि.प.नागपुर कार्यालयाकरीता स्टेशनरी, काँकरी तथा इतर आवश्यक साहित्य सामुग्री पुरविण्याबाबत..

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी व सूचना

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी व सूचना..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट / एज्युकेटर पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत जाहीरात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत पियर सपोर्ट / एज्युकेटर पदाकरीता प्रत्यक्ष मुलाखतीबाबत जाहीरात...

पंचायत विभागातील संवर्गनिहाय रिक्तपदाची माहिती 2023.

पंचायत विभागातील संवर्गनिहाय रिक्तपदाची माहिती 2023. ..

सामान्य प्रशासन विभागातील संवर्गनिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023

सामान्य प्रशासन विभागातील संवर्गनिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023..

रिक्त पदांची माहिती महिला व बालकल्याण विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती महिला व बालकल्याण विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती जलसंधारण विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती जलसंधारण विभाग 2023..

आरोग्य विभाग विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023

आरोग्य विभाग विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023..

शिक्षण विभाग प्राथमिक विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023

शिक्षण विभाग प्राथमिक विभागातील रिक्त पदाची स्थिती 2023..

पशुसंवर्धन विभागातील संवर्धननिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023

पशुसंवर्धन विभागातील संवर्धननिहाय रिक्त पदाची स्थिती 2023..

रिक्त पदांची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती बांधकाम विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती बांधकाम विभाग 2023..

रिक्त पदांची माहिती लेखा विभाग 2023

रिक्त पदांची माहिती लेखा विभाग 2023..