अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / ल.पा.) या दोन संवर्गाचे मुळ दस्ताऐवज पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांनी Biometric Verification करीता सुचना.

NAGPURZP    21-Jun-2024
Total Views |