निविदा

आरोग्य विभागांतर्गत आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक सादर करण्याबाबत .

आरोग्य विभागांतर्गत आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक सादर करण्याबाबत ...

आरोग्य विभागाकरीता औषधी खरेदीच्या ई - निविदेची प्रथम मुदतवाढ सूचना

आरोग्य विभागाकरीता औषधी खरेदीच्या ई - निविदेची प्रथम मुदतवाढ सूचना..

ई- निविदा सुचना क्रमांक ०६/२०२२-२२

ई- निविदा सुचना क्रमांक ०६/२०२२-२२..

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील वाहनाचे जाहीर संक्षिप्त ई-लिलाव सुचना क्र. 1/2022-23

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील वाहनाचे जाहीर संक्षिप्त ई-लिलाव सुचना क्र. 1/2022-23..

ऑफ लाईन निविदा सुचना क्र. १६/२०२१-२२

ऑफ लाईन निविदा सुचना क्र. १६/२०२१-२२ ..

ई-निविदा सुचना क्र. १४/2021-22 (प्रथम वेळ)

ई-निविदा सुचना क्र. १४/2021-22 (प्रथम वेळ)..

ई-निविदा सुचना क्रमांक १३/२०२१-२२

ई-निविदा सुचना क्रमांक १३/२०२१-२२ ..

निविदा सुचना क्र. 12 सन 2021-22 (ऑफलाईन पध्दतीने)

निविदा सुचना क्र. 12 सन 2021-22 (ऑफलाईन पध्दतीने)..

ई-निविदा सुचना क्र. ११/2021-22 (प्रथम वेळ)

ई-निविदा सुचना क्र. ११/2021-22 (प्रथम वेळ)..

निविदा सुचना (ऑफ लाईन पध्दतीने) क्रमांक १२/२०२१-२२ प्रसिध्द करण्याबाबत. (प्रथम वेळ)

निविदा सुचना (ऑफ लाईन पध्दतीने) क्रमांक १२/२०२१-२२ प्रसिध्द करण्याबाबत. (प्रथम वेळ)..

Tender notice for supply and installation of iron made poultry shed (portable)

Tender notice for supply and installation of iron made poultry shed (portable)..

दर पत्रक मागविण्याबाबतची सुचना

दर पत्रक मागविण्याबाबतची सुचना ..

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IRON MADE POULTRY SHED

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IRON MADE POULTRY SHED..

Quatation Notice Bandhkam Vibhag

Quatation Notice Bandhkam Vibhag..

Department of Animal Husbandry, Zilla Parishad, Nagpur

Department of Animal Husbandry, Zilla Parishad, Nagpur..

Vehicle Tender Notice

Vehicle Tender Notice..

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत निविदा सूचना

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत निविदा सूचना..

District Health Office Zilla Parishad Nagpur Notice For Tender - Purchase of Essential Medicines

District Health Office Zilla Parishad Nagpur invites proposals from reputed, Who GMP Certified by FDA and experienced companies to participate in the competitive bidding process of procurement of essential medicines for COVID 19 hospital under Z.P. Cess f..