निविदा

जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांचे कडील औषधी, साहित्याची खरेदी बाबत निविदा

जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांचे कडील औषधी, साहित्याची खरेदी बाबत निविदा..

निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०२३-२४ (ऑफलाईन पध्दतीने) विषय - ऑफलाईन निविदापध्दतीने भरणा करीत असलेल्या निविदा भरणा करण्याची मुदत दि.

निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०२३-२४ (ऑफलाईन पध्दतीने) विषय - ऑफलाईन निविदापध्दतीने भरणा करीत असलेल्या निविदा भरणा करण्याची मुदत दि...

आरोग्य विभागांतर्गत आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक सादर करण्याबाबत .

आरोग्य विभागांतर्गत आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक सादर करण्याबाबत ...

आरोग्य विभागाकरीता औषधी खरेदीच्या ई - निविदेची प्रथम मुदतवाढ सूचना

आरोग्य विभागाकरीता औषधी खरेदीच्या ई - निविदेची प्रथम मुदतवाढ सूचना..

ई- निविदा सुचना क्रमांक ०६/२०२२-२२

ई- निविदा सुचना क्रमांक ०६/२०२२-२२..

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील वाहनाचे जाहीर संक्षिप्त ई-लिलाव सुचना क्र. 1/2022-23

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील वाहनाचे जाहीर संक्षिप्त ई-लिलाव सुचना क्र. 1/2022-23..

ऑफ लाईन निविदा सुचना क्र. १६/२०२१-२२

ऑफ लाईन निविदा सुचना क्र. १६/२०२१-२२ ..

ई-निविदा सुचना क्र. १४/2021-22 (प्रथम वेळ)

ई-निविदा सुचना क्र. १४/2021-22 (प्रथम वेळ)..

ई-निविदा सुचना क्रमांक १३/२०२१-२२

ई-निविदा सुचना क्रमांक १३/२०२१-२२ ..

निविदा सुचना क्र. 12 सन 2021-22 (ऑफलाईन पध्दतीने)

निविदा सुचना क्र. 12 सन 2021-22 (ऑफलाईन पध्दतीने)..

ई-निविदा सुचना क्र. ११/2021-22 (प्रथम वेळ)

ई-निविदा सुचना क्र. ११/2021-22 (प्रथम वेळ)..

निविदा सुचना (ऑफ लाईन पध्दतीने) क्रमांक १२/२०२१-२२ प्रसिध्द करण्याबाबत. (प्रथम वेळ)

निविदा सुचना (ऑफ लाईन पध्दतीने) क्रमांक १२/२०२१-२२ प्रसिध्द करण्याबाबत. (प्रथम वेळ)..

Tender notice for supply and installation of iron made poultry shed (portable)

Tender notice for supply and installation of iron made poultry shed (portable)..

दर पत्रक मागविण्याबाबतची सुचना

दर पत्रक मागविण्याबाबतची सुचना ..

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IRON MADE POULTRY SHED

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IRON MADE POULTRY SHED..

Quatation Notice Bandhkam Vibhag

Quatation Notice Bandhkam Vibhag..

Department of Animal Husbandry, Zilla Parishad, Nagpur

Department of Animal Husbandry, Zilla Parishad, Nagpur..