पदभरती

Covid - 19 Padbharti Advertisement

Covid - 19 Padbharti Advertisement ..

कोविड -19 पदभरती जाहिरात

कोविड -19 पदभरती जाहिरात..

सन 2019-20 या आर्थीक वर्षाचे अंकेक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची सेवा घेणे संदर्भात जाहीरात प्रकाशीत करणेबाबत.

सन 2019-20 या आर्थीक वर्षाचे अंकेक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची सेवा घेणे संदर्भात जाहीरात प्रकाशीत करणेबाबत...

महिला व बाल कल्याण विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

महिला व बाल कल्याण विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

पशु संवर्धन विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

पशु संवर्धन विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

पंचायत विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

पंचायत विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

लघु सिंचन विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

लघु सिंचन विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

कृषि विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

कृषि विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

आरोग्य विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

आरोग्य विभाग नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

सामान्य प्रशासन विभाग, नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020

सामान्य प्रशासन विभाग, नियंत्रीत संवर्गाची तात्पुर्ती वास्तव्य जेष्ता यादी 2020..

NHM Padbharti

RBSK अंतर्गत वैद्यकिय अधिकारी (पुरष), वैद्यकिय अधिकारी (स्त्री), औषध निर्माता या पदाकरीता निवड झाालेल्या उमेदवारांनी सोबत जोडलेल्या Preference Form मध्ये रिक्त पदांच्या यादीचे अवलोकन करून Preference भरून स्वाक्षरीनिशी दि. 10/07/2020 रोजी सायंकाळी 5.00 वाज..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2020-21 मध्ये निवड झालेल्या, प्रतिक्षा व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2020-21 मध्ये निवड झालेल्या, प्रतिक्षा व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी..

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन २०१९-२० पात्र / अपात्र ठरलेले उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन २०१९-२० पात्र / अपात्र ठरलेले उमेदवारांची यादी ..

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०..

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात (आरोग्य विभाग)

राज्यात कोरोना (कोविड-19) चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेवून जिल्हयामध्ये उद्रेक सदॄश परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हयात राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांतर्गत तसेच जिल्हा एकात्मि..