सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

आरोग्य सेवक (पुरूष) 40% या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

मुख्य सेविका / अंगणवाडी पर्यवेक्षिका अंतिम निवड यादी

औषध निर्माण अधिकारी अंतिम निवड यादी

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील मुळ दस्ताऐवज पडताळणी करीता अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध./लपा) या संवर्गातील मुळ दस्ताऐवज पडताळणी करीता अतिरिक्त पात्र उमेदवारांची यादी.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ( बांध./ लपा.) या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची अंतिम निवड यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) पदाची अंतिम निवड यादी.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ ग्रा.पा.पु.) या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी(Final Selection List).

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध./लपा) या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

औषध निर्माण अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

Latest Headlines

जिल्हा परिषद भरती प्रक्रिया २०२३ नियोजित परीक्षेचे वेळापत्रक.

दिनांक - 27 जुन,2024 रोजी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांध./ग्रापापु) मुळ दस्ताऐवज पडताळणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत

दिनांक - 27 जुन,2024 रोजी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध./लपा) मुळ दस्ताऐवज पडताळणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / ल.पा.) या दोन संवर्गाचे मुळ दस्ताऐवज पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांनी Biometric Verification करीता सुचना.

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रापापु) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

मुख्य सेविका / अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

आरोग्य सेवक (महिला) व कंत्राटी ग्रामसेवक पदांचे वेळापत्रक

परीक्षार्थी उमेदवारांना सुचित करण्यात येते,दिनांक- 16,18,19,20 व 21 जुन,2024 रोजी कंत्राटी ग्रामसेवक या परीक्षेचे प्रवेश (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

दि.10 जुन ते दि.12 जुन 2024 रोजी आरोग्य सेवक (पुरूष) 40 % या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ (Reporting Time).

Latest Headlines

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता जाहीरात सन २०२४-२५.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत व्यावसायिक संस्था/कंपनी म्हणून कार्य करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची सूची (Empanelment) तयार करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) सादर करणे करिता आवेदन करण्याबाबत. (प्रथम मुदतवाढ नोटीस)

BPHU अंतर्गत निवड झालेल्या Lab Technician पदांचा उमेदवारांची कौशल्य चाचणी बाबत सूचना व यादी.

आरोग्य विभागाकरिता औषधी व साहित्य खरेदीकरिता ई निविदा जाहिरात

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जि.प. नागपूर करीता ११ महिने कालावधीसाठी मासीक तत्वावर (Monthly Basis) भाडेतत्वावर वाहन घेणे बाबत .

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत व्यावसायिक संस्था/कंपनी म्हणून कार्य करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची सूची (Empanelment) तयार करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) सादर करणे करिता आवेदन करण्याबाबत.

परीक्षार्थी उमेदवारांना सुचित करण्यात येते,दिनांक- 16,18,19,20 व 21 जुन,2024 रोजी कंत्राटी ग्रामसेवक या परीक्षेचे प्रवेश (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

UHWC BAMS MO पदभरती प्रक्रियेतील BAMS उमेदवारांच्या समुपदेशनाबाबत सुचना ,उमेदवारांची यादी

BPHU अंतर्गत विविध पदांच्या पदभरती प्रकाशित जाहिरातीनुसार उमेदवारांची अंतीम निवड, प्रतिक्षा यादी व सुचना .

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जि.प. नागपूर करीता ११ महिने कालावधीसाठी मासीक तत्वावर भाडे तत्वावर वाहन घेणे बाबत.