सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

NHM अंतर्गत जाहिरात क्र . १ नुसार Sister Incharge/Staff Nurse पदाकरीता निवड झालेल्या व प्रतिक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांची अंतीम यादी

नागपुर जिल्ह्यातील खत उपलब्ध साठा बाबत माहितीकरिता

शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची यादी - जून २०२२

NHM अंतर्गत Sister Incharge/Staff Nurse पदासाठी कौशल्य चाचणीकरीता १:५ प्रमाणे पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी

NHM अंतर्गत Sister Incharge/Staff Nurse पदाकरीता प्राप्त आक्षेपानंतर प्रवर्गनिहाय पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी जाहिरात -१ नुसार

NHM अंतर्गत जाहिरात क्र . १ नुसार निवड झालेल्या उमेदवारांची व प्रतिक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांची अंतीम यादी.

शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची यादी - मे २०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत विविध पदांची पदभरती जाहिरात सन -२०२२-२३

ग्रामिण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी बाबत सुस्पष्ट सूचना

शुध्दिपत्रक - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहीरात क्र - 2 नुसार PCPNDT- Legal Councellor पदाकरीता

कार्यक्रम