सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी(Final Selection List).

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध./लपा) या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

औषध निर्माण अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 05.03.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

पशुधन पर्यवेक्षक या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 05.03.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 28.02.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 28.02.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 28.02.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

Latest Headlines

दि.29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी मुख्य सेविका / अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ (Reporting Time)

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.18,19,20,21,23,24 व 26 डिसेंबर 2023 रोजी कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक,औषध निर्माण अधिकारी या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.23/11/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) Senior Assistant या पदाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.17.11.2023 व दि.20.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामिण पाणी पुरवठा) Junior Engineer (Civil) (Work / Rural Water Supply) या परिक्षेचे वेळापत्रक.

सरळ सेवा पदभरती-2023 करिता परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.01.11.2023 व दि.02.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 सुधारीत Livestock Supervisor दि.17.10.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.15/10/2023 व दि.17/10/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

प्रवेशपत्र (Hall Ticket) बाबत सूचना .

सरळसेवा भरती - 2023 परीक्षे संदर्भात काही समस्या असल्यास दिलेल्या ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Latest Headlines

UHWC & APALA DAWAKHANA BAMS MOपदभरती प्रक्रियेबाबत निवड, प्रतीक्षा यादी प्रकाशित व त्याबाबतची सूचना

BPHU अंतर्गत विविध पदांच्या पदभरती प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना .

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत DPM पदांकरीता पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी व DPM तथा DEO पदाकरीता सुचना .

वित्त विभाग यांची ०१-०१-२०२४ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी.

निवडणूक सहभाग कार्यक्रम (SVEEP) प्रभावीपणे राबविणेसाठी Reel Making Competition स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.

निवडणूक सहभाग कार्यक्रम #SVEEP चे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी औद्योगिक/कारखान्यामधील कामगारांकरिता 'I am a Proud Voter' या विषयावरील मतदार स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.

मतदारांचे पध्दतशीर शिक्षण आणि निवडणुक सहभाग कार्यक्रम (SVEEP) अंतर्गत शहरी भागात Housing Societies मध्ये मतदार स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.

एन एच एम स्टाफ नर्स स्किल टेस्ट नंतर पात्र उमेदवारांनी पदस्थापनेचा समुपदेशनास उपस्थित राहणेबाबत

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पदभरती सन २०२२-२३ नुसार Staff Nurse पदाकरीता दि . ०५/०२/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या समुपदेशनाबाबत सुचना.

एन एच एम स्टाफ नर्स कौशल्य चाचणी साठी उपस्थित राहण्याबाबत