सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची यादी - मे २०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत विविध पदांची पदभरती जाहिरात सन -२०२२-२३

ग्रामिण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी बाबत सुस्पष्ट सूचना

शुध्दिपत्रक - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहीरात क्र - 2 नुसार PCPNDT- Legal Councellor पदाकरीता

शुध्दिपत्रक - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जाहीरात क्र - १ नुसार Sister Incharge/Staff Nurse पदाकरीता

अनुकंपा उमेदवारांची प्रस्तावित निवड यादी 2022

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरीता प्राप्त अर्जानुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी जाहिरात -१ नुसार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर विविध पदांची जाहिरात क्र - २

शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची यादी – एप्रिल २०२२

मा. समर्पित आयोगाचे दौरा कार्यक्रमाची व्यापक प्रसिद्धी

कार्यक्रम