सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ( बांध./ लपा.) या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची अंतिम निवड यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) पदाची अंतिम निवड यादी.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ ग्रा.पा.पु.) या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी(Final Selection List).

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध./लपा) या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

औषध निर्माण अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी (Merit List).

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या पदाची अंतिम निवड यादी (Final Selection List).

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 05.03.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

Latest Headlines

औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

मुख्य सेविका / अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या संवर्गातील मुळ कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

आरोग्य सेवक (महिला) व कंत्राटी ग्रामसेवक पदांचे वेळापत्रक

परीक्षार्थी उमेदवारांना सुचित करण्यात येते,दिनांक- 16,18,19,20 व 21 जुन,2024 रोजी कंत्राटी ग्रामसेवक या परीक्षेचे प्रवेश (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

दि.10 जुन ते दि.12 जुन 2024 रोजी आरोग्य सेवक (पुरूष) 40 % या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ (Reporting Time).

विशेषता महिला उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना

सरळ सेवा पदभरती-2023 च्या अनुषंगाने परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना.

प्रवेश पत्र (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

दि.29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी मुख्य सेविका / अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ (Reporting Time)

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.18,19,20,21,23,24 व 26 डिसेंबर 2023 रोजी कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक,औषध निर्माण अधिकारी या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ.

Latest Headlines

परीक्षार्थी उमेदवारांना सुचित करण्यात येते,दिनांक- 16,18,19,20 व 21 जुन,2024 रोजी कंत्राटी ग्रामसेवक या परीक्षेचे प्रवेश (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

UHWC BAMS MO पदभरती प्रक्रियेतील BAMS उमेदवारांच्या समुपदेशनाबाबत सुचना ,उमेदवारांची यादी

BPHU अंतर्गत विविध पदांच्या पदभरती प्रकाशित जाहिरातीनुसार उमेदवारांची अंतीम निवड, प्रतिक्षा यादी व सुचना .

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जि.प. नागपूर करीता ११ महिने कालावधीसाठी मासीक तत्वावर भाडे तत्वावर वाहन घेणे बाबत.

UHWC & APALA DAWAKHANA BAMS MO पदभरती प्रक्रियेतील BAMS उमेदवारांच्या समुपदेशनाबाबत सुचना व उमेदवारांची यादी.

सरळ सेवा पदभरती-2023 संबंधित परीक्षार्थी उमेदवारांना सुचित करण्यात येते,दिनांक- 13,14 व 15 जुन,2024 रोजी आरोग्य सेवक (पुरूष) 50% या परीक्षेचे प्रवेश (Hall Ticket) डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

UHWC & APALA DAWAKHANA BAMS MO पदभरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या समुपदेशनाबाबत सुधारीत सूचना .

UHWC & APALA DAWAKHANA BAMS MO पदभरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या समुपदेशनाबाबत सूचना.

Lifting of MCC Lok Sabha Election-2024.

सरळ सेवा पदभरती-2023 जिल्हा परिषद,नागपूर संकेत स्थळावर प्रसिध्द / निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार उर्वरीत 4 संवर्गाच्या परीक्षा होईल याची नोंद घ्यावी.