सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

कोविड -19 पदभरती जाहिरात

GNM/LHV/Sister Incharge Vacancy Position

सन 2019-20 या आर्थीक वर्षाचे अंकेक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची सेवा घेणे संदर्भात जाहीरात प्रकाशीत करणेबाबत.

NHM Padbharti

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2020-21 मध्ये निवड झालेल्या, प्रतिक्षा व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात भाडेतत्वावर वाहन लावणेबाबत निविदा सूचना

पाणी टंचाई कार्यक्रम सन २०२० मधील विंधण विहीर विशेष दुरुस्ती कामाचे स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात (आरोग्य विभाग)

जिल्हा परिषदचे सन्मानीय पदाधिकारी

कार्यक्रम
Latest Headlines

सुधारीत बदलीपात्र यादी 2020 - बदलीस पात्र व बदली अधिकार प्राप्त प्राथमिक शिक्षकांच्या संवर्गनिहाय (सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्र ) प्रारूप याद्या - सर्वसाधारण बदल्या

शुध्दीपत्रक - बदलीस पात्र व बदली अधिकार प्राप्त प्राथमिक शिक्षकांच्या संवर्गनिहाय (सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्र ) प्रारूप याद्या - सर्वसाधारण बदल्या

सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित वर्ग 3 संवर्गातील रिक्त पदांची माहिती

बदलीस पात्र व बदली अधिकार प्राप्त प्राथमिक शिक्षकांच्या संवर्गनिहाय (सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्र ) प्रारूप याद्या - सर्वसाधारण बदल्या

सामान्य प्रशासन विभागाची प्रशासकीय अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2020

शिक्षण (प्राथमिक) विभाग, विनंती व प्रशासकिय बदली अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या 2020

पशु संवर्धन विभाग, विनंती व प्रशासकिय बदली अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या 2020

आरोग्य विभागाची प्रशासकीय व विनंती अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2020

पंचायत विभाग, विनंती व प्रशासकिय बदली अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या 2020

सामान्य प्रशासन विभाग, विनंती बदली अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या 2020

बांधकाम विभाग, अंतिम सुधारीत प्रशासकिय बदली यादी , 2020

वित्त विभाग, अंतिम प्रशासकिय व विनंती बदली यादी , 2020

लघु सिंचन विभाग, अंतिम विनंती बदली यादी , 2020

महिला व बाल कल्याण विभागाची प्रशासकीय व विनंती अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2020

कृषि विभाग, अंतिम विनंती व प्रशासकिय बदली यादी, 2020

बांधकाम विभाग, अंतिम विनंती व प्रशासकिय बदली यादी, 2020

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, अंतिम विनंती व प्रशासकिय बदली यादी, 2020

आरोग्य विभाग, तात्पुर्ती विनंती व आपसी बदली यादी, 2020

पशु संवर्धन विभाग, तात्पुर्ती विनंती बदली यादी, 2020

वित्त विभाग, तात्पुर्ती विनंती बदली यादी, 2020

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.