सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer- MBBS पदाकरीता दि . २८/११/२०२२ रोजी घेण्यात आलेली पदाथापनेबाबतचे समुपदेशन रद्द करण्याबाबत सुचना

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Staff Nurse पदाकरीता प्राप्त आक्षेपाची पूर्तता केल्यानंतर पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी

जिल्हा परिषद, नागपूर अतंर्गत सर्व विभाग व पंचायत समितीतील आवक जावक कार्यासनाकरीता Online Web Based Inward Outward Software प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत.

NCD and Cataract screening camps

जिल्हा परिषद ना्गपूर अतंर्गत सर्व विभागांकरिता online server space खरेदी करण्याकरिता खुल्या बाजारपेठेतुन दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

NHM- 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकरीता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना

एकल कलावंत - पात्र लाभा र्थी यादी - माहे मार्च 2022.

20% सेस फंड अंतर्गत मागासवर्गीय मोहल्याची सुधारणा करणे- सन 2022 -23 मंजूर यादी

NHM- 15 Finance अंतर्गत Medical Officer पदाकरीता कौशल्य चाचणी नंतर उमेदवारांची अंतीम यादी

अंतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी /कर्मचारी यांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत

कार्यक्रम