सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF IRON MADE POULTRY SHED

Quatation Notice Bandhkam Vibhag

शासनाचे पत्र व शासन अधिसुचना

DRTB Treatment Center - Indoor Scheme Advertisement

सेवाजेष्ठ लिस्ट

जिल्हा परिषद नागपूर अंतर्गत कार्यरत परिचर / प्रयोगशाळा परिचर (इयत्ता 10 वी पास) यांचे कनिष्ठ सहाय्यक पदावरील पदोन्नती बाबत.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान जिल्हा परिषद नागपूर

जिल्हा परिषद, नागपुर , समाज कल्याण विभागातील समाज कल्याण समितीच्या सदस्यांची माहीती अदयावत करणेबाबत.

समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना आरोग्यवर्धिनी केंद्र/उपकेंद्र येथे पदस्थापना देण्याकरिता पात्र उमेदवारांची व उपकेंद्राची यादी

अनुकंपा पदभरती दिनांक 07.12.2020 ला झालेल्या समुपदेशनाची कार्यवृत्त अहवाल.

कार्यक्रम

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.