सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची.

कार्यवृत्त अहवाल आर्सेनिल अल्बम

Notice for Expression of Interest by Panchayat Department ZP Nagpur

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जाहिरात - राष्ट्रिय ग्रामिण पेयजल कार्यक्रम

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा नागपूर येथे भाडेतत्वावर वाहन घेण्याबाबत - टेंडर जाहिरात

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत हात पंपाची देखभाल व दुरूस्ती करिता टेंडर

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - कोविड-१९ अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात

कोविड -19 पदभरती जाहिरात

GNM/LHV/Sister Incharge Vacancy Position

सन 2019-20 या आर्थीक वर्षाचे अंकेक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची सेवा घेणे संदर्भात जाहीरात प्रकाशीत करणेबाबत.

कार्यक्रम

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.