सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

Latest Headlines

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

विस्तार अधिकारी (कृषि) पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

सरळसेवा पदभरती 2023 कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी खालील कागदपत्रे / प्रमाणपत्र (लागु असलेली) सादर करणे अनिवार्य आहे.

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

आरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाची न्याय प्रविष्ठ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)पदाची गुणवत्ता यादी.(Merit List)

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 28.02.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कागदपत्र तपासणीकरीता दिनांक 28.02.2024 रोजी सकाळी 10:00 वा. उपस्थित राहणेबाबत.

Latest Headlines

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची गुणवत्ता यादी. (Merit List)

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.18,19,20,21,23,24 व 26 डिसेंबर 2023 रोजी कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक,औषध निर्माण अधिकारी या घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक व अहवाल वेळ.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.23/11/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक वर्गीय ) Senior Assistant या पदाच्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.17.11.2023 व दि.20.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामिण पाणी पुरवठा) Junior Engineer (Civil) (Work / Rural Water Supply) या परिक्षेचे वेळापत्रक.

सरळ सेवा पदभरती-2023 करिता परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांसाठी महत्वाची सुचना

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.01.11.2023 व दि.02.11.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 सुधारीत Livestock Supervisor दि.17.10.2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक

जिल्हा परिषद,नागपूर सरळ सेवा पदभरती-2023 दि.15/10/2023 व दि.17/10/2023 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेचे वेळापत्रक.

प्रवेशपत्र (Hall Ticket) बाबत सूचना .

सरळसेवा भरती - 2023 परीक्षे संदर्भात काही समस्या असल्यास दिलेल्या ई-मेल द्वारे किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Latest Headlines

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत UHWC करीता वैद्यकीय अधिकारी पदांची जाहीरात सन २०२३-२४.

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत हिंदु हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना करीता विविध पदांची जाहीरात सन २०२३-२४.

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत विविध पदांकरीता पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी व सुचना .

नागपूर जिल्ह्यांत १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत नागरी आरोग्यवर्धीनी केंद्राकरिता इमारत भाडेतत्वावर मिळण्याकरीता जाहीरात सन २०२३-२४.

NHM- अंतर्गत पिअर सपोर्टर पदाकरीता जाहीरात सन २०२३-२४.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विविध पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी

पट्टीबंधक व दिव्यांग पट्टीबंधक यांची 01 जानेवारी 2024 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.