सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन २०१९-२० पात्र / अपात्र ठरलेले उमेदवारांची यादी

District Health Office Zilla Parishad Nagpur Notice For Tender - Purchase of Essential Medicines

पाणी टंचाई कार्यक्रम सन २०२० मधील विंधण विहीर विशेष दुरुस्ती कामाचे स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकी करीता अर्ज केलेल्या उम्मेदवारांची प्रतीक्षासूची - - जानेवारी २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात (आरोग्य विभाग)

जिल्हा परिषदचे सन्मानीय पदाधिकारी

करोना विषानु रोगा करिता साहित्य खरेदी करिता दरपत्रके nagpur.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सेल्फी विथ टॉयलेट स्पर्धा - स्पर्धेचा शुभारंभ मा. सचिव ग्राम विकास व पंचायत राज, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचे हस्ते

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती करिता जातवैधतेबाबत सुचना

कार्यक्रम

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.