सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Staff Nurse पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची पदस्थापनेबाबत समुपदेशास उपस्थित राहण्याकरीता सूचना

विभागीय स्तरावरील अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Staff Nurse पदाकरीता निवड व प्रतीक्षा यादी-

कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची दि.1.1.2022 ची तात्पुरती जेष्ठता यादी

दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. ( दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/१२/२०२१)

NHM - १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Staff Nurse पदाकरीता कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांची यादी व कौशल्य चाचणी बाबत सूचना.

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer- MBBS पदाकरीता दि . ०८/१२/२०२२ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता घेण्यात येणाऱ्या पदस्थापनेच्या समुपदेशनाबाबत सूचना व अंतीम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer- MBBS पदाकरीता दि . २८/११/२०२२ रोजी घेण्यात आलेली पदाथापनेबाबतचे समुपदेशन रद्द करण्याबाबत सुचना

NHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Staff Nurse पदाकरीता प्राप्त आक्षेपाची पूर्तता केल्यानंतर पात्र /अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी

जिल्हा परिषद, नागपूर अतंर्गत सर्व विभाग व पंचायत समितीतील आवक जावक कार्यासनाकरीता Online Web Based Inward Outward Software प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत.

कार्यक्रम
Latest Headlines

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या दि. २६ नोव्हेंबर ते दि. ६ डिसेंबर २०२२ समता पर्व चा समारोप

दि. ६ डिसेंबर, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जिल्हा परिषद नागपूर प्रांगणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

उमेद महाराष्ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यकम

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रकल्पाचा फिरता दौरा दैनदिन कार्यक्रम माहे डिसेंबर २०२१

Anukampa Prtiksha Yadi 2021

अनुकंपा उमेदवारांची प्रस्तावित निवड यादी 2020

समुपदेशन प्रक्रिया 2020 - शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर

समुपदेशन प्रक्रियेकरिता नवीन सुधारित कार्यक्रम - शिक्षण विभाग

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामार्फत हात पंपाची देखभाल व दुरूस्ती करिता टेंडर