सामान्य प्रशासन विभाग

पंचायत विभाग

महिला बाल कल्याण विभाग

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

लेखा विभाग

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जल संधारण विभाग

बांधकाम विभाग

आरोग्य विभाग

पशु संवर्धन विभाग

कृषि विभाग

शिक्षण विभाग (प्राथ.)

शिक्षण विभाग (माध्य)

समाज कल्याण विभाग

सूचना फलक
Latest Headlines

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता भरावयाचे फॉर्म (पहिल्या,दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्याकरिता भरावयाचा हार्ड कॉपी फॉर्म )

आरोग्य विभागाच्या बनावट वेबसाईटपासून उमेदवारांनी सावध राहावे : जिल्हाधिकारी

भारताच्या 75 व्या सुवर्ण महोत्सवि वर्षाच्या कार्यक्रम अंतर्गत

भारताच्या 75 व्या सुवर्ण महोत्सवि वर्षाच्या कार्यक्रम

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग जाहीरात

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नागपुर कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या कोणी यावे व कोणी येवु नये याबाबतची यादी

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर पदभरती जाहीरात संबंधाने शुध्दी पत्रक

अभ्यांगताना सुचना ( शिक्षण विभाग - प्राथमिक / माध्यमिक)

अनुकंपा तत्वावर उमेदवाराची प्रस्तावित निवड यादी 2021

ग्रामविकास विभागा अंतर्गत जिल्हा परिषद नागपूर कडील गट क संवर्गातील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरती जाहिरात

कार्यक्रम