१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पदभरती सन २०२२-२३ नुसार Staff Nurse पदाकरीता दि . ०५/०२/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या समुपदेशनाबाबत सुचना.

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पदभरती सन २०२२-२३ नुसार Staff Nurse पदाकरीता दि . ०५/०२/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या समुपदेशनाबाबत सुचना.

NAGPURZP    18-Mar-2024
Total Views |