जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जि. प. नागपूर करीता 11 महिने कालावधीसाठी मासिक तत्वावर (Monthly Basis) आणि अभियानाच्या मागणीनुसार (On Call Basis) भाडेतत्वावर वाहन घेणेबाबत.

NAGPURZP    13-Feb-2023
Total Views |