Right to Service Act

NAGPURZP    08-Dec-2023
Total Views |

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

 

Visit below URL for Right to Service Act

 https://www.maharashtra.gov.in/Site/1628/RTS-Act

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :-

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र

लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी

 

ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामार्फत उपलब्ध असलेल्या सेवांची यादी.
  • जन्म नोंद दाखला
  • मृत्यु नोंद दाखला
  • विवाह नोंदणी दाखला
  • निराधार असल्याचा दाखला
  • दारिद्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
  • ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
  • नमुना ८ चा उतारा
 

CONTACT US :-

State Commissioner for Right to Services,
Nagpur Revenue Division  
 
Address: Old Secretariat Building, Samaj Kalyan Office road, civil lines, Nagpur
City : Nagpur | PIN Code : 440001
            [email protected]
 
Citizen Contact Centre - 8:00 AM to 8:00 PM : 1800 120 8040 (Toll Free)