१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत Medical Officer- MBBS पदाकरीता दि . ०८/१२/२०२२ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता घेण्यात येणाऱ्या पदस्थापनेच्या समुपदेशनाबाबत सूचना व अंतीम पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

NAGPURZP    06-Dec-2022
Total Views |