पंचायत समिती

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |
जिल्हा परिषद ,नागपूर अंतर्गत 13 पंचायत समिती असून त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत
 
1
श्रीमती. राजनंदिनी भागवत    गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नागपूर
0712-2560869
[email protected]
2
श्रीमती अंजुषा गराटे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कामठी
07109-288369
[email protected]
3
श्री बाळासाहेब यावले गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, हिंगणा
07104-276123
[email protected]
4
श्री महेश्वर बी. डोंगरे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,कळमेश्वर
07118-271331
[email protected]
5
श्री. संजय पाटील (प्र.)  गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, काटोल
07112-222022
[email protected]
6
श्री. निलेश वानखेडे  गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नरखेड
07105-232327
[email protected]
7
श्री. दिलीप एम.गरुड (प्र.)
 गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सावनेर
07113-232218
[email protected]
8
श्री. सुभाष जाधव  गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पारशिवनी
07102-225109
[email protected]
9
श्री. जयसिंग जाधव  गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, रामटेक
07114-255125
[email protected]
10
श्री. विजय झिंगरे  गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,मौदा
07115-281123
[email protected]
11
श्री. मनोज हीरुडकर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कुही
07100-222222
[email protected]
12
श्री नितेश माने
 गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, उमरेड
07116-242030
[email protected]
13
श्री.व्ही.एम.जिडगीलवार(प्र) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, भिवापूर
07106-232222
[email protected]