दृष्टीक्षेपात नागपुर जिल्हा

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |
क्र
 बाब आकडेवारी
1
एकुण पंचायत समित्या 13
2
ग्राम पंचायती 770
3
लोकवस्ती असलेली गावे 1,621
4
एकुण लोकसंख्या 40,67,637
5
ग्रामीण लोकसंख्या 17,38,200
6
अनु-जाती लोकसंख्या 279854 (16.10 टक्के)
7
अनु-जमाती लोकसंख्या 214878 (12.36टक्के)
8
एकुण कुटुंब सख्या (APL) 234696
9
एकुण कुटुंब सख्या (BPL) 91873
10
एकुण ग्रामिण साक्षरतेचे प्रमाण 78.95 टक्के
11
ग्राम पंचायत सदस्य संख्या 6556
12
स्त्री सदस्य संख्या 2369
13
पुरूष सदस्य संख्या 4187
14
अनु.जाती सदस्य संख्या 705
15
अनु.जमाती सदस्य संख्या 703
16
भौगोलीक क्षेत्र 9,81,000 हे.
17
जंगलाचे क्षेत्र 1,59,000 हे.
18
पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र 5,74,000 हे.
19
खरीप पिकाखालील क्षेत्र 4,80,757 हे.
20
रब्बी / उन्हाळी पिकाखालील क्षेत्र 1,45,840 हे.
21
एकुण लघुसिंचन तलाव /बंधारे 2327
22
नळाद्वारे पाणीपुरवठा असलेली गावे 1387
23
वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी 1147.50
24
प्राथमिक शाळा 1565
25
माध्यमिक शाळा 16
26
सुरू  अंगणवाडीची संख्या 2161
27
ग्रामिण रुग्णालय 9
28
प्राथमिक आरोग्य केंद्र 49
29
प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र 316