जिल्हा परिषदचे सन्मानीय पदाधिकारी

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |

अ.क्र.

फोटो

नांव

पदनाम

1

सौ. रश्मी श्यामकुमार बर्वे

मा. अध्यक्षा, जिल्हा परिषद नागपूर

2

श्री मनोहर शंकरराव कुंभारे

मा. उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद नागपूर

तथा सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती

3

 सौ. भारती अनिल पाटिल

 मा. सभापती, शिक्षण व अर्थ समिती

4

 श्री तापेश्वर पुंडलीकराव वैद्य

 मा. सभापती कृषी व पशुसंवर्धन समिती

5

 सौ. उज्वला पुरषोत्तम बोढारे

 मा. सभापती महिला व बाल कल्याण समिती

6

 सौ. नेमावली उद्धल माटे  मा. सभापती समाज कल्याण समिती