संपर्क

NAGPURZP    24-Apr-2020
Total Views |
अ.क्र. पदनाम संपर्क
1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0712-2561461
2 अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0712-2558162
3 प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 0712-2560567
4 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग 0712-2565145
5 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , ग्राम पंचायत नागपूर 0712-2564203
6 उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग 0712-2520123
7 मुख्य लेख तथा वित्त अधिकारी 0712-2565046
8 कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) 0712-2561508
9 शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक 0712-2560902
10 शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक 0712-2561226
11 जिल्हा आरोग्य अधिकारी 0712-2564843
12 जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी 0712-2560150
13 समाज कल्याण अधिकारी 0712-2564324
14 जिल्हा कृषी अधिकारी 0712-2562116
15 कार्यकारी अभियंता(ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) 0712-2561785
16

कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)

0712-2560212

0712-2550398